Information från Dalens samfällighetsförening om sortering av matavfall

Det är många som undrar över matavfallsfrågan, då det blir krav på att sortera matavfallet från den 1 januari 2023. Frågorna är många, t.ex. om vi ska ordna egna tillfälliga lösningar fram till dess att sopsugen kan hantera matavfallet; när kommer matavfallet kunna sorteras ut i det befintliga sopsugssystemet; vad händer om vi inte har matavfallssortering i bruk när kravet börjar gälla osv.

Styrelsen för sopsugen har därför inhämtat information från olika aktörer. 

En anläggning för sortering av matavfall i Högdalens värmeverk kan antas vara i drift först i början av 2024. Matavfall kommer då att kunna sorteras i den befintliga sopsugsanläggningen med hjälp av olikfärgade påsar. 

Att sätta ut matavfallskärl i anslutning till varje gård med separat hämtning för vidare transport till återvinning kan vara svårt med tanke på att Dalen inte är byggt för den typen av transporter och det saknas lämplig mark att ställa kärlen på. Det är inte heller rimligt att göra kostsamma investeringar enbart för tillfälliga lösningar. Dispens för att få tillstånd att skjuta upp matavfallssorteringen kommer att kunna sökas av respektive fastighetsägare.

Mer information finns hos Stockholm Vatten och Avfall samt Miljöförvaltningen. 

Styrelsen för 

Dalens samfällighetsförening (sopsugen)