Föreningen

BRF Äppelgården, Dalen 5, består av 89 lägenheter i Enskededalen.

Namnet Dalen kommer från ett torp som uppfördes på 1700-talet vid nuvarande Bersågränd. Torpet revs 1971. Området var från början främst bevuxet med skog, men 1911 anlades Dalens koloniträdgårdar.

1965 sades samtliga kolonistugor upp för att bereda plats för ett nytt storsjukhus. Men planerna ändrades, och landstinget beslöt att istället satsa på Huddinge sjukhus. Av de stora planerna blev det ett mindre sjukhus med vårdcentral och plats för äldre.

Bostadsområdet Dalen började byggas 1979 av Svenska Bostäder och var färdigbyggt 1982. Bostäderna anlades på det före detta koloniområdet, men ett antal kolonilotter finns fortfarande kvar i utkanten av området mot Kärrtorp.

Dalen består av 14 gårdar som från början var hyresrätter. Mellan 2009 och 2010 ombildades de flesta gårdarna till bostadsrättsföreningar.

Gårdarna har namn efter olika träd och buskar som växte här under kolonitiden. Gårdsnamnen har fått styra inriktningen på gårdarnas vegetation. På Äppelgården dominerar därför äppelträden.

Styrelsen

Styrelsen består av minst fem högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år.

Kontakt med styrelsen sker via styrelsen@brfappelgarden.se.

Barbro Wong, Ordförande
barbro@brfappelgarden.se

Lars Olsson, Vice ordförande
lars@brfappelgarden.se

Jakob Jönsson, Sekreterare
jakob@brfappelgarden.se

Börje Justrell, Kassör
borje@brfappelgarden.se

Gebhard Eisenlauer
gebhard@brfappelgarden.se

Victor Norman
victor@brfappelgarden.se

Marielle Sterner
marielle@brfappelgarden.se

Valberedningen
En valberedningen utses vid ordinarie föreningsstämma. Uppgiften är att fram till nästa årsstämma analysera hur den sittande styrelsen arbetar och ge förslag till styrelse för nästkommande år. Valberedningens arbete pågår därmed parallellt med styrelsens arbete under hela det år den är vald för.

Valberedningen i Brf Äppelgården består av:
Per Han
valberedning@brfappelgarden.se

Årsmöte

Ordinarie årsstämma hålls årligen mellan den första mars och den sista juni. Samtliga medlemmar kallas personligen senast 4 veckor före ordinarie föreningsstämma och senast 2 veckor före extra föreningsstämma. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

Stadgar

Att äga en bostadsrätt innebär inte att man äger själva lägenheten, utan att man äger en andel i bostadsrättsföreningen. Det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten och därmed alla lägenheter. Som fastighetsägare har vi alla som medlemmar i föreningen ett gemensamt ansvar för att hålla fastigheten i gott skick och att vi följer gällande regler.

Av föreningens stadgar framgår vad bostadsrättshavaren respektive föreningen ansvarar för.

Årsredovisningar